ОШ "Никола Тесла"

Скела, Обреновац

НАША ШКОЛА ПОСТОЈИ ОД 1965. ГОДИНЕ. ДОБРОДОШЛИ У НОВУ ШКОЛСКУ 2021. / 2022. ГОДИНУ. - ЗА СВЕ НАСТАВНИКЕ, НАШЕ НОВЕ И СТАРЕ УЧЕНИКЕ, ПОЗИВ - БУДИТЕ ЈЕДНАКИ ДЕО НАШЕГ ТИМА !

Главни мени

Наставничко веће

САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА И ПОДЕЛЕ ЗАДАТАКА У ТЕКУЋОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ....

Наставничко веће је стручни орган који:

 • прати рад и остваривање плана и програма и годишњег програма образовно-васпитног рада
 • даје предлоге за поделу предмета на наставнике
 • анализира остваривање циљева, задатака и садржаја образовања и васпитања
 • утврђује резултате рада наставника, односно сарадника  
 • прати и утврђује резултате рада ученика
 • изриче васпитно-дисциплинске мере ученицима
 • предузима мере за јединствен и усклађен рад свих учесника у процесу образовања и васпитања
 • даје предлог за расподелу послова и задужења наставника и сарадника у оквиру 40-часовне радне недеље
 • утврђује план стручног усавршавања

Време Програмски садржаји Носилац посла
Август
 • Усвајање плана рада Наставничког већа
 • Анализа успеха у школској 2017/18.год.
 • Информација о способностима и припремљености ученика I разреда за школу
 • Усвајање изборних предмета
 • Излагања са посећених семинар

Педагог

Директор

Септембар
 • Анализа и утврђивање Годишњег плана рада школе, извештаја о остварености годишњег плана за претходну школску годину и извештај о раду директора
 • Припрема за Дан школе
Директор
Октобар
 • Број ученика укључених у рад секција, додатну и допунску наставу
 • Безбедност ученика у школи

Руководилад актива

Секретар

Новембар
 • Анализа резултата свих облика рада на крају првог класификационог периода
 • Анализа постигнућа ученика који наставу похађају по индивидуалном плану рада на првом тромесечију
 • Текућа питања

Директор

Педагог

Секретар

Јануар
 • Припрема за прославу Светог Саве
 • Анализа и утврђивање резултата свих облика рада на крају првог полугодишта
 • Анализа коришћења стандарда постигнућа у настави на крају првог полугодишта
 • Анализа постигнућа ученика који наставу похађају по индивидуалном плану рада на крају првог полугодишта

Комисија

Директор

Педагог

Фебруар
 • Припреме за такмичење ученика и упознавање са распоредом такмичења
 • Анализа постигнутих резултата на допунској и додатној настави
 • Текућа питања

Директор

Педагог

Руководиоци актива

Април
 • Анализа и уврђивање резултата свих облика рада на крају трећег периода
 • Анализа постигнућа ученика који наставу похађају по индивидуалном плану рада на крају трећег класификационог периода
 • Такмичења ученика

Директор

Педагог

Руководиоци актива

Мај
 • Анализа рада секција, додатне и допунске наставе, ученичких организација
 • Професионална оријентација ученика 8. разреда

Директор

Педагог

Јун
 • Анализа и утврђивање успеха и дисциплине на крају школске године
 • Анализа коришћења стандарда постигнућа у настави на крају школске године
 • Анализа постигнућа ученика који наставу похађају по индивидуалном плану рада на крају школске године
 • Награђивање ученика
 • Организација Завршног испита за ученике 8 разреда
 • Подела предмета на наставнике за наредну школску годину

Директор

Стручна служба

Директор

Руководиоци актива

Август
 • Успех ученика после поправних испита
 • Задужења наставника за наредну шк. годину

Директор

Педагог

Бројач посета

299840

Календар

мај 2024
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031