ОШ "Никола Тесла"

Скела, Обреновац

НАША ШКОЛА ПОСТОЈИ ОД 1965. ГОДИНЕ. ДОБРОДОШЛИ У НОВУ ШКОЛСКУ 2021. / 2022. ГОДИНУ. - ЗА СВЕ НАСТАВНИКЕ, НАШЕ НОВЕ И СТАРЕ УЧЕНИКЕ, ПОЗИВ - БУДИТЕ ЈЕДНАКИ ДЕО НАШЕГ ТИМА !

Главни мени

Организација рада школе

Материјално – технички и просторни услови рада

Основна школа „Никола Тесла“ у Скели је матична школа, и има два подручна одељења, једно у Ушћу и једно у Ратарима. У матичној школи су ученици од 1. до 8. разреда, а у Ушћу и Ратарима од 1. до 4. разреда.

      Oве школске године у матичној школи у Скели од 1. до 5. разреда, има по једно одељење и пo 2 одељења од 6. до 8. разреда. У матичној школи у Скели ученици иду у школу по сменама наизменично, смене се мењају недељно, 1., 3., 5., и 7., једна смена и 2., 4., 6., и 8. друга смена.

Простор у школи је недовољан за несметано извођење наставе, ученици се деле у групе за изборне предмете, а ми немамо простор. Тренутно у школи постоји 5 учионица за извођење редовне наставе и у једној учионици је дигитални кабинет.

Школа нема фискултурну салу и у зимском периоду настава физичког васпитања изводи се у учионици. Намештај је нов и школа је уређена. У дигиталној учионици постоји интернет за ученике у зборници постоји рачунар и наставници на њему имају приступ интернету.

У подручном одељењу у Ушћу има две комбинације: 1. и 2. разреда и 3. и 4. разреда. У школи нема интернет. У подручном одељењу у Ратарима има две комбинација: 1. и 2. разреда, 3. и 4. разред. У школи нема интернет.

У Скели недостаје фискултурна сала, простор за библиотеку и још две учионице за несметано одвијање наставе. У школи недостаје и ђачка кухиња, као и простор за продужени боравак, за који је доста родитеља заинересовано, али ми за то немамо услове у овом тренутку. Потребно је уредити и школско двориште, недостају клупе и мобилијар за игру.

Просторни услови

            Школа располаже са три објекта: централна зграда у Скели, подручна одељења у Ратарима и на Ушћу.

ОБЈЕКАТ ЦЕНТРАЛНА ЗГРАДА УШЋЕ РАТАРИ
Учионица 5 4 2
Фискултурна сала / / /
Кабинет за ТО 1 / /
Библиотека 1 / /
Спортски терени 3 / 2
Кухиња / / /
Трпезарија / / /
Медијатека / / /

 Кадровски услови рад

У односу на материјално техничке услове рада школа се може похвалити својом кадровском структуром, што се види из табеле.

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.

ЗАНИМАЊЕ ВСС ВШС ССС ВКВ КВ ПК НК СВЕГА
1 Директор 1 1
2 Стручни сарадници 1 1 2
3 Наст. разр. наставе 6 2 8
4 Наст. предметне наставе 17    3     20
5 Секретар 1 1
6 Шеф рачуноводства 1 1
7 Админист. финанс. радник /
8 Домар 1 1
9 Ложач 1 1
10 Радници на одрж. хигијене 3 3
УКУПНО: 26 2 6 1 3 38

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА ПРЕМА ГОДИНАМА РАДНОГ ИСКУСТВА

Године радног искуства

Директор Стр. сарадници

Предметни наставници

Разредни наставници

Укупно
0 – 5 / / 7 / 7
6 – 10 / / 4 / 4
11 - 20 / 1 6 / 7
21- 30 1 1 3 7 12
31 - 40 / / 0 1 1
Укупно 1 2 20 8 31

Услови средине у којој школа ради

           Скела (Ушће, Ратари) је насеље у околини Обреновца на магистралном путу за Шабац. Родитељи ученика запослени су у Обреновцу или се баве пољопривредом. Стандард ученика је на просечном нивоу Републике, а образовна стгруктура родитеља нешто испод републичког просека. Социјално економски и културни ниво породица није повољан. Велики је број непотпуних породица, са мањим бројем ромских породица.

Закључне напомене

ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ УСВОЈЕНИ НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ

ЕВАЛУАЦИЈЕ ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШКОЛЕ

У претходној школској години посећен је већи број часова наставе, као и часови одељењске заједнице, а исто тако и часови допунске, додатне и ваннаставних активности. Изводи се закључак да се већи број ученика ослања само на рад у школи, док се у нижим разредима још и осети рад код куће и брига и помоћ родитеља. У вишим разредима се примећује да су ученици већим бројем препуштени сами себи, без помоћи и подршке родитеља и недостатка контроле и надзора. Осећа се и примећује свакодневно како у раду са ученицима, њиховом учењу и напредовању, тако и њиховом понашању. У току школске 2016/2017. год. вршена су праћења и вредновања реализације Годишњег плана рада школе. На основу закључака донетих на седницама Наставничког већа, Одељењских већа, Стручних већа и Актива, Савета родитеља проистекли су примарни задаци који ће се реализовати у овој школској години, који ће утицати на подизање нивоа наставе, а у складу са васпитним радом у свим облицима са нарочитом пажњом на праћење напредовања ученика првог и петог разреда. На том послу директор је пратио начин реализације свих облика рада, а педагог и унапређивање образовно-васпитног рада. На основу извршене посете часовима дата су упутства и смернице за унапређење наставе са посебним освртом на ученике који наставу похађају по индивидуалном плану, као и на оне који се истичу у раду.

Бројач посета

305654

Календар

јул 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031