ОШ "Никола Тесла"

Скела, Обреновац

НАША ШКОЛА ПОСТОЈИ ОД 1965. ГОДИНЕ. ДОБРОДОШЛИ У НОВУ ШКОЛСКУ 2021. / 2022. ГОДИНУ. - ЗА СВЕ НАСТАВНИКЕ, НАШЕ НОВЕ И СТАРЕ УЧЕНИКЕ, ПОЗИВ - БУДИТЕ ЈЕДНАКИ ДЕО НАШЕГ ТИМА !

Главни мени

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору

 ОСНОВНА ШКОЛА

„НИКОЛА ТЕСЛА“

Мила Манића Албанте бр. 5

11509 Скела - Обреновац

Број: 647

Датум: 07.09.2020. године

На основу члана  116. Закона о јавним набавкама

(,,Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Основна школа „Никола Тесла“ из Скеле објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору

у јавној набавци мале вредности услуга - превoз ученика,

 за потребе Основне школе „Никола Тесла“ из Скеле

ЈН бр. 1.2.2/20

  1. Назив и адреса наручиоца:Основна школа „Никола Тесла“, Мила Манића Албанте 5, 11509 Скела - Обреновац.
  2. Врста наручиоца: Просвета.
  3. Интернет страна: www.osnteslaskela.edu.rs  .
  4. Предмет јавне набавке: Набавка услуга - превоз ученика, за потребе Основне школе „Никола Тесла“ из Скеле.
  5. Назив из Општег речника набавке: Услуге друмског путничког превоза за посебне намене.
  6. Ознака из Општег речника набавки:
  7. Уговорена вредностбез ПДВ-а (дин.): До износа процењене вредности, 3.909.091,00 динара без ПДВ-а.
  8. Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.
  9. Број примљених понуда:1(једна) понуда.
  10. Највиша и најнижа понуђена јединична цена код прихватљивих понуда:

1)  СП ЛАСТА А.Д. из Београда, понуђена цена .................................. 238,00 дин.

2)  LUI TRAVEL DOO из Београда, понуђена цена .............................. 240,00 дин

11. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.

 12. Датум доношења одлуке о додели уговора: 14.08.2020. године.

 13. Датум закључења уговора: 31.08.2020. године.

14. Основни подаци о добављачу: Саобраћајно предузеће  ЛАСТА А.Д., Аутопут Београд-Ниш 4,11050 Београд,

матични број: 07019734, ПИБ: 100002006.

15. Период важења уговора: Од 01.09.2020. до 18.06.2021. године.

16. Околности које представљају основ за измену уговора: Промена цене горива за више од 10% у односу на

цену која је била на дан отварања понуда.

Јавна набавка / Превоз ученика / Екскурзије

 Одлука о додели уговора за поступак извођења екскурзије дата је у документу:
 Одлука о додели уговора за поступак извођења екскурзије дата је у документу:
Основна Школа ,,Никола Тесла,, објављује позив за подношење понуда за јавну набавку услуга. Понуде и конкурсну документацију можете погледати у документима:
конкурсна документација и позив за подношење понуда
План јавних набавки за 2020. годину и оне на које се закон о ЈН. не примељује можете погледати у овим фотографијама:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

У прилогу су Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга - превоз ученика. Документа су објављена на Порталу јавних набавки 29.07.2020. године и исте објавњујемо на нашем сајту.

1. Документ: Конкурсна докумнетација

2. Документ: Позив за подношење понуда

Бројач посета

305661

Календар

јул 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031