ОШ "Никола Тесла"

Скела, Обреновац

НАША ШКОЛА ПОСТОЈИ ОД 1965. ГОДИНЕ. ДОБРОДОШЛИ У НОВУ ШКОЛСКУ 2021. / 2022. ГОДИНУ. - ЗА СВЕ НАСТАВНИКЕ, НАШЕ НОВЕ И СТАРЕ УЧЕНИКЕ, ПОЗИВ - БУДИТЕ ЈЕДНАКИ ДЕО НАШЕГ ТИМА !

Главни мени

Екскурзије

САДРЖАЈНИ ПРЕГЛЕД ПУТОВАЊА, ПОСЕТА И ПРОГРАМСКИХ ЕЛЕМЕНАТА, ПРИЛИКОМ ОВИХ АКТИВНОСТИ НАШИХ УЧЕНИКА У ТЕКУЋОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ....

ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

Календар екскурзија, излета и наставе у природи

ЕКСКУРЗИЈЕ

Многа знања, умења и ставове ученици најцелисходније стичу и развијају кроз активности које се одвијају ван учионице. Екскурзије су зато важан облик рада са ученицима који пружа велике могућности за остваривање бројних задатака образовања и васпитања. Наведене задатке екскурзије, који су бројни и разноврсни, треба посматрати кроз чињеницу да се екскурзије реализују током целокупног основног образовања и васпитања и да постоји кумулативни ефекат тог облика рада, који најчешће није могуће одмах у целости сагледати. Пуни смисао и оправданост постојања екскурзије је управо у њеној трансферној вредности на даљи развој ученикове личности.

Циљ

Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да се допринесе остваривању сврхе, циљева и задатака образовања, као и циљева и задатака наставних предмета; да ученици напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа; да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама; да развију мотивисаност за учење и заинтересованост за наставне садржаје, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.

Задаци екскурзије су:

 • продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примењивање знања и умења,
 • развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама,
 • неговање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима, спортским потребама и навикама,
 • уважавање плурализма вредности и родне равноправности,
 • неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,
 • успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно,
 • подстицање поштовања људских и грађанских права и слобода,
 • развој и практиковање здравих стилова живота,
 • развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите животиња,
 • развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих извора,
 • оснаживање ученика у професионалном развоју,
 • подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање,
 • проучавање објеката и феномена у природи,
 • уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвениусловима,
 • упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева,
 • развијање способности оријентације у простору.

Садржаји програма

У складу с наставним програмом, на екскурзијама се могу реализовати следећи програмски садржаји:

 • Уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских одлика Србије.
 • Посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и животиња у околини и Србији).
 • Посета угроженим и заштићеним подручјима (национални паркови, резервати, споменици природе...).
 • Развијање способности оријентације у простору и времену.
 • Обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми (упознавање с производњом здраве хране).
 • Обилазак привредних предузећа (прерада природних сировина, упознавање с различитим делатностима људи, заштита животне средине...).
 • Упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак музеја, културно-историјских споменика, етно-села, спомен-кућа знаменитих људи научника, књижевника, уметника, војсковођа, државника...).

Бројач посета

301669

Календар

јун 2024
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930